Arbo aproba bases para a contratación de auxiliares de axuda no fogar

As funcións das/os auxiliares de axuda no fogar serán as recollidas na Ordenanza reguladora do Servizo de Axuda no fogar do Concello de Arbo vixente

Por resolución de Alcaldía foron aprobadas as bases e a convocatoria para a constitución dunha nova  bolsa de emprego  para cubrir o/os posto/s de traballo de auxiliar de axuda no fogar en réxime de persoal laboral e as posibles vacantes subseguintes, ante a perda de vixencia da bolsa de emprego anteriormente constituída no ano 2018, e actualmente prorrogada tras o estado de alarma decretado pola pandemia do COVID-19.

Os aspirantes deberán reunir os requisitos establecidos nas bases, referidos á data na que remate o prazo de presentación de solicitudes.

No taboleiro de anuncios, na páxina web do Concello  e no BOP da provincia de Pontevedra, publicaranse as bases íntegras do proceso selectivo. Os resultados do proceso de selección e demais anuncios relacionados con este proceso publicaranse no taboleiro e na páxina web.

Tamén se publicará  anuncio da convocatoria no periódico Atlántico Diario e no BOP da provincia de Pontevedra.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDE

Os/as interesados/as en formar parte desta Bolsa de Emprego, presentarán a súa instancia no modelo que aparece no Anexo I das presentes bases facendo constar de que reúnen todos os requisitos sinalados nestas bases e dirixiranse ao Sr. Alcalde do Concello de Arbo.  Presentaranse debidamente cubertas a través do Rexistro da Sede electrónica do Concello de Arbo, no Rexistro Xeral de entrada  do Concello de Arbo ou na forma determinada polo artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións  Públicas;  durante o prazo de DEZ DÍAS, contados dende o seguinte ao da publicación do  último anuncio  da convocatoria.

As solicitudes que se entreguen a través da Oficina de Correos deberán presentarse en sobre aberto para ser seladas e datadas polo funcionario/a de correos antes de ser certificada.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.