Los abogados de Santiago afectados por la Mutualidad piden al Decano que respete con su voto la voluntad de la mayoría a la que representa

por Redacción Galicia

El Decano envió una carta solicitando el apoyo a la candidata favorable a la Mutualidad. La mayoría de los que votaron en la Asamblea de Santiago lo hicieron a favor del candidato alternativo

Un centenar de colegiados compostelanos envió hoy una carta abierta al Decano solicitando que asuma la voluntad expresada en la Asamblea en la que la mayoría apoyó con su voto la candidatura alternativa.  La abogacía gallega sigue presionando y movilizándose ante la próxima asamblea general ordinaria de la Mutualidad (antes “de la Abogacía”), que se mantiene convocada para el próximo día 29 de junio de 2024, en Madrid.

Los resultados en las asambleas territoriales celebradas en los siete colegios de la Abogacía en Galicia han sido de 6 a 1 favorables a los movimientos del colectivo que están defendiendo la posibilidad de que los abogados que se acogieron al sistema de la Mutualidad como alternativo al de la Seguridad Social puedan traspasar sus derechos económicos al sistema público y poder acogerse así al régimen especial de trabajadores autónomos sin tener que comenzar su cotización de cero.

Algunos de los decanos se habían manifestado, más o menos explícitamente, con carácter previo a las asambleas territoriales a favor de aprobar todas las propuestas de la Mutualidad que se someterán a votación el próximo día 29. Uno de ellos fue el decano del Colegio de la Abogacía de Santiago de Compostela, que en una carta dirigida a sus colegiados, así les comunicaba el sentido de “su” voto y solicitaba el apoyo a la candidata favorable a la Mutualidad, y Vicedecana del Colegio.

Ante el resultado de la votación en la asamblea de Santiago de Compostela, celebrada el 11 de junio, mayoritariamente a favor del candidato “alternativo”, un centenar de colegiados compostelanos el 21 de junio han enviado una carta abierta a su decano solicitando que asuma la voluntad expresada en la asamblea, y vote NO a los puntos clave de las propuestas presentadas a debate y votación en la asamblea general ordinaria, como son la aprobación de las cuentas del ejercicio 2023 o la fusión con las mutualidades de procuradores y de gestores administrativos. Los colegiados solicitan a su decano que haga prevalecer su función de representante y defensor de los derechos e intereses de los profesionales, que lo legitima para ostentar el cargo, sobre los intereses de la Mutualidad.

“Los abajo firmantes, en definitiva, instamos mediante esta carta a nuestro decano que en su condición de representante del Colegio de la Abogacía, miembro protector en la asamblea general ordinaria de la Mutualidad del día 29 de junio, vote en contra de los puntos 4 a 8 del Orden del Día; y por lo tanto, en contra de la aprobación de las cuentas anuales de 2023, y, asimismo, en contra de la fusión por absorción de las Mutualidades de procuradores y gestores administrativos; o subsidiariamente nombre como delegado del Colegio a una persona que cumpla ese mandato. De lo contrario, el decano quedaría deslegitimado como representante de nuestro Colegio, y se pondría de manifiesto que para la defensa de los intereses de la actual Junta Directiva de la Mutua prevalece sobre la misión de servir a los colegiados y colegiadas de Santiago de Compostela.

En caso de desatender esta reclamación, por coherencia, deberá dimitir de su cargo por mostrarse incapaz de cumplir con el mandato de la asamblea, haciendo prevalecer su opinión personal sobre la opinión de la mayor parte del Colegio expresada mediante votación.”

CARTA ABERTA AO DECANO

AO DECANO DO ILUSTRE COLEXIO DA AVOGACÍA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA:

            En asemblea territorial e votación celebrada o 11 de xuño, os avogados e avogadas de Santiago decidimos, por maioría, nomear como representante mutualista para a asemblea xeral ordinaria da Mutualidade que terá lugar en Madrid o vindeiro 29 de xuño ao candidato que se comprometía a votar en contra en todos os puntos da orde do día que se someterán a votación. Foi o triunfo de quen se significan pola consecución dunha pasarela ao RETA voluntaria, xusta, universal e sen condicións, para todos os mutualistas alternativos e complementarios, activos e pasivos que a desexen. Foi tamén a vitoria dos que censuran a xestión da Mutualidade, caracterizada polo malgasto e a desatención dos problemas dos mutualistas.

            Estatutariamente, o decano ostenta a representación da corporación en todas as súas relacións, incluíndo a asemblea xeral da Mutualidade como protector, na que ostenta dereito a un voto adicional ao do representante dos mutualistas. Tamén se reflicte nos estatutos colexiais que entre os fins da institución encóntrase a defensa dos dereitos e intereses profesionais dos avogados e avogadas, suxeita, entre outros, aos principios democráticos e de transparencia.

            O decano do Colexio da Avogacía é, en definitiva, o servidor dos colexiados/as, e como tal, ten a responsabilidade de cumprir co mandato dos seus representados. Isto implica que debe ser consecuente coa vontade colexial manifestada nas asembleas de colexiados e non impor as súas propias ideas ou intereses.

            A prudencia aconsella que o decano non adopte unha postura antes de que a asemblea territorial se pronuncie, especialmente nunha situación de singular controversia como a que vivimos. Non é de recibo, por iso, beneficiarse do privilexio de dispoñer dos medios do Colexio para querer condicionar a votación mediante unha circular, decantándose por unha candidata (membro da Xunta de Goberno, todo sexa dito) en detrimento do outro. Tampouco o é anticipar o sentido do voto do noso Colexio na Xunta da Mutualidade, prescindindo de calquera criterio ético, estético ou legal.

            Tras a celebración da asemblea territorial, ficou claro que o sentir maioritario é contrario á posición particular e persoal do decano. Polo seu cargo, toma parte na asemblea da Mutualidade na condición de representante do noso Colexio, e débese aos seus membros antes que á propia Mutualidade. É voceiro de todos os colexiados mutualistas, non so de quen comparten o seu parecer. Exclusivamente trasladando a vontade da maioría, expresada nas urnas, cumprirase co fin último da representación inherente a súa condición.

            Destacaba Cicerón que a humildade é unha cualidade esencial nun bo gobernante. Debe ser capaz de admitir cando se equivoca e estar aberto a escoitar as críticas razoables. Do contrario, deixarase arrastrar pola arrogancia e quebrarase a confianza de aqueles a quen sirve.

            Os abaixo asinantes, en definitiva, instamos mediante esta carta ao noso decano que na súa condición de representante do Colexio da Avogacía, membro protector na asemblea xeral ordinaria da Mutualidade do día 29 de xuño, vote en contra dos puntos 4 a 8 da Orde do Día; e polo tanto, en contra da aprobación das contas anuais de 2023, e, así mesmo, en contra da fusión por absorción das mutualidades de procuradores e xestores administrativos; ou subsidiariamente nomee como delegado do Colexio a unha persoa que cumpra ese mandato. Do contrario, o decano quedaría deslexitimado como representante do noso Colexio, e poríase de manifesto que para el a defensa dos intereses da actual Xunta Directiva da Mutua prevalece sobre a misión de servir aos colexiados e colexiadas de Santiago de Compostela.

            En caso de desatender esta reclamación, por coherencia, deberá dimitir do seu cargo por mostrarse incapaz de cumprir co mandato da asemblea, facendo prevalecer a súa opinión persoal por riba da opinión da meirande parte do Colexio expresada mediante votación.

Comparte éste artículo
Escribe tu comentario